Home

Redoslijed sura u namazu

Neučenje sura prema spomenutom redoslijedu neće pokvariti namaz, jer poštivanje tog redoslijeda ne spada u namaske farzove ili vadžibe. Taj redoslijed ajeta unutar jedne sure ii među surama spada u namaske mustehabe ili mendube koji ne kvare namaz ako se izostave. Svakako je važniji redoslijed ajeta unutar jedne sure nego redoslijed među surama. Također, lijepo je, prilikom učenja u namazu, voditi računa o ovom redoslijedu, poštujući, naprosto princip redoslijeda sura. Međutim, prilikom učenja sura u namazu treba gledati da učenje na prvom rekatu bude duže od učenja na drugom rekatu. Tj. ako se uče cijele sure onda je bolje da prva sura bude duža od druge, jer je Allahov poslanik s.a.w.s.tako najčešće činio. Međutim, ponekad je na drugom rekatu (npr. na džumi namazu) učio malo duže nego na prvom rekatu. Sto se tiče dokaza o neobaveznosti. Postupak imama nije pokvario namaz. Bolje je učiti sure, posebno kraće, po redu, ali nema smetnje i ako se neka sura preskoči. Namaz je ispravan, jer nije propušten nijedan namaski farz niti vadžib. Prema tome, nema mjesta nikakvoj polemici oko toga u džematu Dozvoljeno je na kijamu u namazu učiti više od jedne sure. Nema ograničenja u pogledu broja sura ili dužine učenja na kijamu, osim ako se klanja u džematu, kada imam treba voditi računa o tome da ne uči predugo, jer se u džematu mogu naći osobe koje imaju razne vrste potreba, pa im ne odgovara da se predugo zadrže u namazu Uredi. Sura ( ar. سورة) jeste poglavlje u Kur'anu. Sastoje se od ajeta i u Kur'anu ih je ukupno 114. Njihov redoslijed u knjizi nije redoslijed po objavi, već po Muhammedovom nalogu, a njemu je takav redoslijed, kako se spominje u jednom hadisu, dostavio melek Džibril

Jedina sura koja daje koherentnu, cjelovitu i kronološki ispričanu priču o životu Jusufa u Egiptu (ostale kuranske sure se obično dotiču više tema, i nisu kronološki poredane) 13. Ar-Rad: الرعد: Grom 43: Medina Božja objava preko poslanika, i posljedice njenog neprihvatanja; 14. Ibrahim: إبراهيم: Abraham 52: Mek (Bilježi Tirmizi, Kitabu-l-Da'vaat, 1/426; ocijenjen kao hasen-dobar u [Poglavlje 11., knjiga Skrušenost u namazu] Od Ebu Hurejre, radijallahu anha, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada neko od vas završi sa posljednim sjedenjem u namazu, neka zamoli Uzvišenog Allaha da ga sačuva od četiri stvari: džehenemske kazne, kaburske kazne, is - Ne razmišljanje u namazu o onome što se uči i lutanje mislima, a čovjeku se upisuje od njegovog namaza onoliko koliko je prisutan mislima u njemu. - Brzo klanjanje i ne zadržavanje na rukuu i sedždi te između njih čime se ne uspostavlja tadili erkan tj. smirenost, što je rukn - jedan od temelja namaza, te se ne ostvaruje skrušenost u namazu Imam Nevevi je u Buharijinoj i Muslimovoj hadiskoj zbirci o ovoj temi sakupio oko trideset hadisa. Potiranje lica nakon namaza i dove. Potiranje lica nakon namaza i dove nema validne osnove u sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pored toga, potiranje lica nakon namaza je puno manja greska nego potiranje u samom namazu. Neki pravnici smatraju da potiranje lica u namazu kvari namaz Redoslijed učenja sura u namazu: Klanjanje namaza bez serdžade: Ispravnost vaktije za Bosnu i Hercegovinu: Razlike u namazu muškarca i žene: Namaz umno poremećene osobe: Učenje Subhanallah umjesto Fatihe: Pomjeranje džume namaza: Obavljanje namaza u prvom vremenu: Kašnjenje na prvi rekat namaza: Termin medžnun Odijevanje tokom namaza u kuć

Redoslijed učenja sureta u namazu - Islamska zajednica u

Objavljeno 19. jula 2016. godine. Ovaj video je isečak iz predavanja https://www.youtube.com/watch?v=JXzbp9sxCzo . Ne zaboravite da se prijavite na ovaj kana.. UČENJE DOVA I SURA U NAMAZU . Prema onom što smo naveli da treba učiti na stajanjima i sjedenjima u namazu, potrebno je da napamet naučimo sljedeće sūre i dove: Subhāneke. Subhane-kellahumme ve bi-hamdike, ve tebāre-kesmuke, ve te-'ālā džedduke, va lā-ilāhe gajruke. Prijevod Subhaneke Samo tebi pripada veličanje, moj Bože, i Tebi hvala. Tvoje je ime uzvišeno, Tvoje je veličanstvo veliko, nema drugog Boga osim Tebe www.riadnachef.org darulfatwa.org.au/aicp.orgwww.apbif.org/www.shaykhabdullah.com/hwww.ivwp.de/www.2mfm.orgwww.alsunna.orgBiografija lidera Ahli Sunneta Abu..

Načelno, ukoliko je riječ o dobrovoljnom namazu koji klanjač klanja po vlastitom nahođenju, onda se primjenjuje i pravilo rednoga broja sure (dakle, da se sure uče redom, shodno njihovome redoslijedu u Kur'anu, te da se ne preskače jedna sura radi učenja naredne, već, ukoliko se želi preskočiti sura onda se treba voditi računa da se preskoče najmanje dvije uzastopne sure; npr., uči se sura Kafirun, preskoče se Iza Dža'e i Tebbet jeda, pa se uči sura Kul Huvallahu ehad. Navodi predaju koju bilježe imam Ahmed i Ebu Davud od Evsa Ibn Ebi Evsa da je bio prisutan u grupi ljudi koji su upitali ashabe na koji način je Kur'an podijeljen na manje cijeline, a oni su odgovorili: ''Podijeljen je na 3 sure, potom na 5, potom na 7, potom 9, potom 11, potom 13, pa onda dolazi sure Qaf, i tako do kraja.'' Dalje kaže Ibn Hadžer: ''Ovo dokazuje da ovaj redosljed sura u Kur'anu koji je prisutan danas u mushafima je isti kao u vrijeme Poslanika.

Kojim redoslijedom se uče sure na namaz

Redoslijed objavljivanja sura Nema nikakve sumnje da kur'anske sure i ajeti u Kur'anu nisu ustanovljeni onim redom kako su objavljivani Poslaniku,s.a.v.a. Stara ulema islama, a posebno oni od sunija, utvrživali su redosljed sura i ajeta onim redom kako su oni prvotno objavljeni. Jedan od stavova na kome se temelji ovaj redosljed jeste hadis koga prenosi Ibn Abbas, a on glasi: (Sujuti, El. Hadis pojašnjava da je dozvoljeno učiti dvije i više sura na jednom rekatu, kao što je dozvoljeno ponavljati istu suru u namazu na oba rekata jer je sve to Allahova knjiga. Ovo je dozvoljeno, ali nije sunnet. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to je odobrio ali on nije tako učio u svojim namazima. (Abdulaziz b. Baz Po redoslijedu Objave, ova sura je 17., objavljena je poslije sure Et-Tekasur, a prije sure El-Kafirun. Ovo je redoslijed objave samo ako se uzme u obzir da je ova sura mekanska, o čemu će više riječi biti kasnije. (Vidjeti: Ibn Ašur, Et-Tahrir vet-tenvir) Ime sure. U većini Mushafa i tefsira ova sura nosi naziv El-Maun Prijevod sure Nas: Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, Od zla šejtana - napasnika, Koji zle misli unosi u srca ljudi - Od džinova i od ljudi! Mi cemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina

Redoslijed učenja sura u namazu - Islamska zajednica u

Hadis ukazuje na to da redoslijed sura prilikom njihova učenja u namazu nije obavezan, tako da se može učiti sura En-Nas na prvom rekatu, a sura El-Felek na drugom rekatu. (Sa'd b. Nasir eš-Šesri, Šerh Umdetil-Ahkam Žena mora pokriti ruke i stopala u namazu; Žena ne klanja Sabah na vrijeme; Žena u kući klanja kada nastupi vrijeme; Žene i Bajram namaz : Muhammad bin `Alî aš-Šawkânî ; Žene i Bajram namaz: Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî; Žene klanjaju za imâmom u džamijskom vrtu; Ženin namaz kod kuće u Makki i Madîni; Ženin namaz pomračenja sunca u džamiji; Ženin namaz u kratkoj. Htio bih znati kojim redosljedom se mogu učiti sure na namazu. Ako sam naprimjer proučio sure 70 da li moram na sljedećem rekatu prouciti 71 sure. Mogu li učiti neko prije i da li je ograničen razmak između dva sureta. Npr. proučim sure 70 da li mogu na sljedećem rekatu prouciti 80 sure ili 60 sure. Ako hoću na jednom rekatu proučiti dva ili više sura da li je tu važan redoslijed

Sastav sure. Sura El-Maun je 107. sura po redoslijedu kur'anskih sura. Prije nje je sura El-Kurejš a poslije sura El-Kevser. Sastoji se od 7 ajeta, 25 riječi i 119 harfova. (Tefsir Hazin) Po redoslijedu Objave, ova sura je 17., objavljena je poslije sure Et-Tekasur, a prije sure El-Kafirun. Ovo je redoslijed objave samo ako se uzme u obzir da je. Redoslijed sura u Kur´anu. 1. Al-Fâtihah . 39. Az-Zumar. 77. Al-Mursalât. 2. Al-Baqara Redoslijed objavljivanja sura Nema nikakve sumnje da kur'anske sure i ajeti u Kur'anu nisu ustanovljeni onim redom kako su objavljivani Poslaniku,s.a.v.a. Stara ulema islama, a posebno oni od sunija, utvrživali su redosljed sura i ajeta onim redom kako su oni prvotno objavljeni. Jedan od stavova na kome se temelji ovaj redosljed jeste hadis koga prenosi Ibn Abbas, a on glasi: (Sujuti, El-Itkan, 1/10.) Sura El-Fatihaje objavljena u Mekki i zapisana u Mekki zatim je Allah dodao ono što je. na prva dva rekata proučiti Fatihu i kratku suru ili, umjesto kratke sure, tri kratka ajeta, prvo sjedenje, i 4. učenje ettehijjatu na prvom i na posljednjem sjedenju, predaja selama riječima es-selamu alejkum ve rahmetullah, redoslijed, smirenost na farzovima (J). Pokuđeni postupci u namazu su: igrati se odjećom, pucketati prstima

Fetve: Učenje više kratkih sura u namaz

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao običaj da uči dove na određenim mjestima u toku namaza: na sedždi, između dvije sedžde i poslije na tešehhudu. Najvažnija dova je za vrijeme sedžde, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Rab je najbliži svom Gospodaru dok je na sedždi, pa povećajte tada dove što više U drugom slučaju se govori kako je jedan ensarija imamio ljudima u mesdžidu Kuba', pa bi na svakom namazu kada bi htio proučiti jednu suru, prvo bi proučio Kul huvallah, pa onda tu suru. Kada su to ispričali Poslaniku, on je upitao tog ensarija zbog čega to tako radi. Ovaj je odgovorio da voli tu suru. Poslanik je kazao: - Tvoja ljubav prema njoj uvest će te u Džennet. Također, navodi se predaja u kojoj se prenosi od Enesa ibn Malika sljedeće njegove riječi: Bili. ️ 10- Redoslijed između ruknova (da se svaki rukn obavlja po redosljedu) ️ 11- Zadnji tešehhud (zadnje sjedenje) ️ 12- Sjedenje na zadnjem tešehhudu ️ 13- Predaja selama. ️ Osam je vadžiba u namazu: 1- Izgovaranje svih tekbira osim početnog tekbira (početni je rukn) 2- Izgovaranje riječi: Semiallahu limen hamideh (za imama i za sve klanjače AMIN. Prevod: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjeg dana. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo! Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali. (Amin! NOĆNI IBADET ALLAHOVOG MILJENIKA (sallallahu alejhi ve sellem) Uzvišeni Allah zapovjedio je Svome Miljeniku, alejhis-salatu ves-selam, da se okoristi blagodatima i bereketom noći, rekavši mu: I probdij dio noći u namazu - to je samo tvoja dužnost; Gospodar tvoj će ti na onome svijetu hvale dostojno mjesto darovati. (El-Isra', 79) Poslije ove Božije zapovijedi [

Uredi. Namaz (tur. ← perz. namāz ) ili salat ( arai: صلوة) je islamska obredna molitva koja se sastoji od različitih pokreta i položaja tijela i pobožnih učenja, uključujući učenje Kurana. To je druga i osnovna praktična dužnost islama. Namaz je farz, obveza strogo naređena od Alaha Učenje Qur'âna u namazu nakon sûre al-Fâtihah je preporučeno; Učenje Qur'âna upućujući nagradu za to mrtvome čovjeku; Učenje Qur'âna za mrtve; Učenje sûre al-Fâtihah pri obavljanju namaza iza imâma; Učenje sûre al-Fâtihah u sebi bez pomjeranja jezika i usana; Učenje sûre al-Ikhlâs prilikom ukopavanj - Sura mravi je 27 sura, ima 93 ajeta, pocinje sa dva slova, Ta Sin, (T S) Ako brojimo koliko puta je slovo T upotrijebljeno u rijecima u cijeloj suri, dobijemo 27 puta, ako brojimo koliko puta je upotrijebljeno slovo S dobijemo 93 puta, bas kao redoslijed sure 27 i broj ajeta 93

Sura - Wikipedi

Transkripcija dove koja se uči u istihara-namazu s araog: Allahumma inni astakheeruka bi 'ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azīm, fa innaka taqdiru wa laa aqdir, wa ta'lamu wa laa a'lam, wa anta 'allaam al-ghuyoob. Allaahumma fa in kunta ta'lamu haadhal amra (navesti ime stvari) khayran li fi 'aajil amri wa aajilihi (ili: fi deeni wa ma'aashi wa 'aaqibati. Suze i jecaji dzemata dok imam Alafasy uči ajete sure Fussilet..Allah dž.s u Kur'anu Časnom kaže: Kad slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako i.. Cim predamo poslednji selam u jednom namazu, smatra se da smo namaz zavsili, ali nam je Muhammed a.s. preporucio da svaki namaz poslije selama ukrasimo ucenjem zikra i namaske dove, u zelji da nas Allah dz.s. posebno nagradi i da nam iz Svoje milosti oprosti grijehe.Ko nezna zikr i dovu treba poslije svakog namaza prouciti makar Fatihu (i prijevod Fatihe ako znamo) i to na ruke podignute i otvorene prema nebu Facebook: https://www.facebook.com/MuslimTvYout...WEB: http://el-asr.com Za razliku od toga, dizanje ruku ne upućuje na sistem niti redoslijed u namazu. One se nazivaju dijelovima, a dijelovi se nadoknađuju sehvi sedždom. S druge strane, kod zikrova, samo tri zahtijevaju obavljanje sehvi sedžde

Izbjegavanje namaza u džematu bez opravdanog razloga za odsustvo muškaraca, a obaveza je klanjati u džematu u džamiji ili bar u džematu na drugom mjestu prema mogućnosti. Nespajanje nogu klanjača kada klanjaju u džematu, a šejtan prolazi između njih kada postoji razmak između nogu jednih i drugih klanjača. Noge jednog klanjača ne trebaju biti previše sastavljene niti previše rastavljene Muktedija nije dužan slijediti imama u sljedećim slučajevima: a) kada imam donese tekbir više na bajram-namazu ili dženazi i b) kada imam, iz zaborava, ustane na kijam nakon posljednjeg sjedenja u farz-namazu. U tom slučaju muktedija će sugerisati imamu da je pogriješio. Ako se imam tada vrati na sjedenje, učinit će sehvi-sedždu i završiti namaz. Ako pak imam učini i sedžde tog. 1) Pet dnevnih namaza je propisano: a) prilikom Oprosnog hadža b) prilikom Poslanikove hidžre u Medinu c) Na Miradžu 2) Sabah-namaz ima: a) 2 sunneta i 2 farza b) 4 sunneta i 4 farza c) 3 farza i 2 sunneta 3) Podne-namaz ima: a) 2 sunneta i 2 farza b) 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta c) 3 farza i 2 sunneta 4) Ikindija-namaz ima: a) 2 sunneta i 2 farza b) 4 sunneta i 4 farza c) 4 sunneta. SURA FATIHA - REDOSLIJED AJETA. SURA FATIHA - REDOSLIJED AJETA . 67. Einfache Reihenfolge. SURA NASR - POMOĆ. SURA NASR - POMOĆ. 70. Einfache Reihenfolge. Gusul. Gusul. 79. App-Matrix. Dnevni namazi. Dnevni namazi. 135. App-Matrix. Pravedne halife (Hulefa-i-rrašidini) Pravedne halife (Hulefa-i-rrašidini) 59. App-Matrix. Napamet za 1. razred. Napamet za 1. razred. 128. App-Matrix. 6 zadnjih.

Sedžda je farz u namazu koji se obavlja stavljanjem čela i nosa na zemlju, istovremeno sa šakama, koljenima i stopalima. To je propisano na osnovu hadisa koji prenosi Ibn-Abbas r. a, u kojem je Vjerovjesnik s. a. w. s. rekao: . arai: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهه وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف. Sastoji se od stajanja, učenja Kur'ana u namazu, rukua i dvije sedžde. i redoslijed klanjanja. Podne namaz ima 10 rekata. Ovih 10 rekata je raspoređeno u tri dijela: 4 rekata sunneta Ono što je Muhammed, a.s., rekao, radio, preporučio da se radi 7 ISLAM Šta je Islam? Islam je dragovoljna predanost Allahu dželle šānuhu u svakoj misli, osjećanju i poslu. Islam je vjera koju je objavio Allah dželle šanuhu preko Svog O tome se u Kur'anu kaže: Zaista je vjernicima namaz propisan u odre­đeno vrijeme, (sura En-Nisa', 103. ajet) ili I obavijaj namaz početkom i krajem dana, i u pr­vim časovima noći! (sura Hud, 114. ajet) čuva od grijeha i poroka onoga koji ga obavlja. - O tome se u suri El-Ankebut 45. ajetu kaže: Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz, namaz zaista odvraća od razvrata. Klanjanje u džamiji sa imamom podrazumijeva da samo imam glasno uči Kuran, a mi Fatihu u sebi. Sunnet je reći Amin kada se završi učenje sure Fatihe. Ako namaz obavljamo sami onda se Amin tiho izgovara, a ako se klanja u džematu uz imama, onda bi trebalo reći Amin glasno kad imam završi zadnji ajet sure Fatihe. Učenje nakon sure Fatihe

Popis kuranskih sura - Wikipedij

 1. un: Uspjeli su vjernici koji su u molitvi svojoj skrušeni. (El-Mu'
 2. SURE i DOVE LEKCIJE > > > > KVIZOVI > > > > PITANJA I TESTOVI Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started.
 3. Sura Vrijeme: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 1. Tako mi vremena - 2. čovjek, doista, gubi, 3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Sura el-Ihlas. BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHI
 4. je Allah.
 5. (učenje sura i dova u namazu) Prema onom što smo naveli da treba učiti na stajanjima i sjedenjima u namazu, potrebno je da napamet naučimo slijedeće sure i dove: Subhaneke Subhaneke-llāhumme ve bi-hamdike, ve tebāre-kesmuke, ve te`ālā džedduke, va lā ilāhe gajruke. Samo Tebi pripada veličanje, moj Allahu i tebi hvala. Tvoje je Ime Uzvišeno, Tvoje je Veličanstvo Veliko, nema.
 6. Da li za jutarnji i večernji zikr treba učiti samo sure Felek i Nas?..
 7. ju sure u Kur'anu u kojima se nalaze ajeti sedžde, kao i neki ajeti oko kojih postoji razilaženje među islamskim učenjacima da li su od ajeta sedžde ili ne

Međutim, ako bismo kazali da je redoslijed sura u Kur'anu plod idžtihada ashaba - zasnovan na riječima Allahovog Poslanika, onda možemo kazati da sure u Kur'anu nisu poredane po redoslijedu objave jer su kur'anske sure objavljivane shodno vremenu i potrebi, a tek nakon što su objavljene poredane su redoslijedom koji vidimo danas. A Allah najbolje zna! Odgovorio: Pezić Elvedin. Skrušenost i smirenost u namazu. Ima dosta onih koji klanjaju, ali žure sa namazom i svode ga na formu. Dok je počeo, već je završio. Ne upotpunja­vaju namaske ruknove, ne razmišljaju šta se uči i kome se ruku i sedžda čini. Ako je u namazu svome Gospodaru najbliži i najdraži, ako je namaz od najboljih djela, zašto onda žuriti i tako izgubiti vrijednosti, fadilete i ljepote koje. Nakon registracije provjeri svoj EMAIL i klikni na AKTIVIRAJ PROFIL u ROKU OD 24 SATA U jednoj predaji stoji da je Jakub, a. s., nakon što su mu sinovi, koji su učinili nasilje Jusufu, a. s., rekli: Moli Allaha da nam oprosti, odgodio to do zore i rekao: Molit ću svog Gospodara za vas. Najveličanstveniji trenutak u namazu je sedžda, jer je to stanje kad je čovjek najbliži Allahu. Stanje srca na sedždi ne da.

Ove tri dove, vezane za namaz, bi obavezno trebali naučiti napamet i učiti ih svaki dan jer, zaista, donose sa sobom neizmjerne blagodati 1. Prenosi se od Džabira, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Onaj koji čuje ezan pa kaže sljedeće zadobit će moj šefa'at na Sudnjem danu: اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ. Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti. (sura 21, ajet 35) Dakle, u pitanju je mudrost da shvatimo da je to test kojim nas Allah iskusava, da pokazemo kako cemo se mi ponijeti u situaciji kad Mu upucujemo dove, a ne vidimo rezultat tih dova. d) Sljedeca mudrost o kojoj u ovoh situaciji trebamo razmisliti je, da bi ono sto molimo od Allaha da nam ispuni, zapravo.

Sabah-namaz ili jutarnji namaz (arai: فجر; salatul-fedžr) prvi je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Ujedno je i najkraći dnevni namaz koji se sastoji od 4 rekata (2 sunnet i 2 obavezna farz rekata). U Kur'anu je spomenut kao jutarnji namaz u suri En-Nur u 58. ajetu. Također zajedno s drugima namazima je nekoliko puta spomenut u Kur'anu U ime Boga, Milostivog, Samilosnog Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Postojeći redoslijed sura u Kur'anu ne prati redoslijed Objave, ali u predajama i u komentarima Kur'ana po redoslijedu sura jasno se zna tok Objave pa ako to želite saznati, morate pogledati knjige napisane na temu kur'anskih znanosti i saznati njihov pravi redoslijed Dalje se kaže U ime Boga, Sveopćeg dobročinitelja, Milostivog i Samilosnog (ar. trans. Bismillāhir-rahmānir-rahīm), pa se uči prva sura iz Kur'ana - Fatiha, i nastavlja sa bar tri ajeta neke druge sure ili čitavom surom. Ovo se obavlja na oba stajanja, koliko ih ima u sabah namazu

Završavanje namaza Čim predamo posljednji selam u jednom namazu, smatra se da smo namaz završili, ali nam je Muhammed, a.s., preporučio da svaki namaz poslije selama ukrasimo učenjem zikra i namaske dove, u želji da nas Allah, dž.š., posebno nagradi i da nam iz Svoje milosti oprosti grijehe. Stoga, ko uspije da nauči zikr i namasku dovu treba da ih iza svakog namaza prouči. Ko ne zna. Kur'an ima redoslijed sura po objavljivanju i po mushafu. Tri su sure čiji je redoslijed isti i po objavi i po mushafu, a to su: Sad, Nuh i el-Infitar. U Kur'anu samo dva ajeta sadrže sve harfove araog jezika. 154. ajet Alu Imran i 29. ajet sure el-Feth. Sura el-Ikhlas je, zbog svog sadržaja, ravna trećini Kur'ana. Sura el-Mudžadele je jedina sura u čijem se svakom ajetu. Sura El-Ihlas 112. je sura u Kur'anu. Sastoji se iz četiri ajeta, ima petnaest riječi i četrdeset sedam harfova. Tefsir Hazin, 7/319) Jedna je od pet kur'anskih sura koje počinju riječju kul - reci. Komentatori Kur'ana razilaze se u pogledu toga da li je sura El-Ihlas mekanska ili medinska sura. Nazivi sure El-Ihlas - iskrena ili čista. Ovako je nazvana jer govori o iskrenoj.

Učenje Dove Za Vrijeme Namaza, Posebno Na Sedždi

 1. (Sura i dove u namazu) Prijatelji weba (Nasi prijatelji) Forum. Index foruma (Početna strana foruma) Prijava (Prijavite se na forum) Registracija (Registrujte se na forum) Download . Audio rukja (Audio rukja) Video rukja (Video rukja) Zbirke hadisa (Download zbirki hadisa: Muslim, Buhari) Preuzimanja (Download: video zapisi) Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli... Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm.
 2. dove koje se uČe na sjedenju u namazu salavati poslaniku poslije teŠehhuda (uČenja et-tehijatu) dova nakon posljednjeg teŠehhuda, a prije selama dove nakon predaje selama (kojim se završava namaz) dove koje se uČe u istihara - namazu dove koje se uČe jutrom i noĆu dove nakon buĐenja iz sna dove kod prevrtanja u snu dova protiv (doŽivljaja) nemira i straha u snu, te ako je neko.
 3. Budimo istrajni u našoj dovi dok smo u stanju posta, prilikom iftara i sehura, u toku noćnog bdjenja u namazu i poslije učenja kur'anskih sura i ajeta. Svako ramazansko dobročinstvo je, također, dragocjena prilika poslije koje se treba dovom obratiti Allahu Milostivom. Postač s posebnom radošću i dovama započinje post svakog ramazanskog dana. U porodičnoj toplini ustaje na sehur.
 4. Ova sura se uči za vrijeme tešehhud-a (sjedenja) u namazu. Nosi snažnu poruku zahvalnosti, u njoj se od Allaha traži da pokloni spasenje robovima svojim. Sura etehijatu glasi: Nosi snažnu poruku zahvalnosti, u njoj se od Allaha traži da pokloni spasenje robovima svojim

Onda osoba koja obavlja namaz treba proučiti: Euzubil-lahi minessejtanir-radzim ( Utjećem se Allahu od prokletog šejtana) A zatim se uči: Bismillahir-Rahmannir-Rahim (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog) Ovo treba da se uči na svakom rekatu prije nego sto se prouči sure Fatiha i to u sebi. Slijedi sura. Fatiha Dove i salavati u namazu Srijeda, 16 MARCH 2011 18:16 Esselamu alejkum bra?o i sestre, nakon ?estih pitanja dali se moe Kur'an u?iti na latinicu ili kako se ta?no izgovara salvat i slicno, mi smo odlucili da postavimo na stranicu nekoliko kratkih sura koje se ?esto u?e na namazu, zatim smo postavili salavate i dove koje se u?e na namazu kao i ettehijatu, zatim ajetul kursij, ezan i dovu.

Greške klanjača prilikom namaza - N-UM

 1. janju onih koji su je zapostavljali Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Uzvišeni Allah je propisao pet namaza. Ko se pravilno abdesti i klanja na vrijeme, upotpuni ruku i posjeduje perfektnu skrušenost, Allah mu je obećao oprost. Ko to ne uradi, obećanja mu nema; ako Allah hoće - oprostit će mu, a ako hoće - kaznit će ga
 2. Sura (arai سورة) označava poglavlje Kurana. Sure su podjeljene u ajete . Kuran sadrzi 114 sura. Redoslijed je po nalogu Muhameda. Nedovršeni članak Sura koji govori o religiji treba dopuniti. prema pravilima Wikipedije Zadnji put uređivano 21. ožujka 2013., u 10:01..
 3. Rabbi evzi'nî en eškure ni'metike-l-letî en'amte 'alejje ve 'alâ vâlidejje ve en a'mele sâlihan terdâhu ve edhilnî bi rahmetike fî 'ibâdike-s-sâlihîn. Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove.

Zikr nakon namaza - MU`MIN BOSN

Na prva dva uči se naglas El-Fatiha i sura, a na trećem samo El-Fatiha u sebi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponekad bi na akšamu odužio s učenjem Kur'ana, a ponekad bi skratio. Mervan b. Hakem kaže da mu se obratio Zejd b. Sabit riječima: Šta ti je pa na akšam-namazu učiš kratke sure?! Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je na akšam-namazu učio sure. Kur'an sa prevodom na Bosanski u mp3 formatu Hadis dana Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: Dovite Allahu uz ubjeđenost da će vam se odazvati, i znajte da Allah ne prima dovu nemarnog srca. (Tirmizi i Hakim, hasen Sendvič od dvije kriške tamnog kruha ili peciva s namazom od slanutka i sirom narezanim na tanke kriške primjerice ementaler, jednom manjom naribanom mrkvom posutom po namazu uz dodatak lista zelene salate narezane na trakice; Namaz od slanutka; Napomena: Obrocima u danu dozvoljeno mijenjati redoslijed. Svaki dan uključuje 1 kavu s mlijekom. 3 024.Kada je dozvoljeno odgoditi namaz mimo njegovog vremena, naklanjavanje namaza - mr.Safet Kuduzovic 27.02.2007 - 53:35. 4 025.Razlozi koji mogu sprijeciti naklanjavanje namaza po redu,ezan,ikamet i dzemat pri naklanjava - mr.Safet Kuduzovic 06.03.2007 - 01:02:42 Chapter 92 (Sura 92) Chapter 91 (Sura 91) Chapter 90 (Sura 90) Chapter 89 (Sura 89) Chapter 88.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini - Namaz/eza

Learn How to Perform Namaz (salat-prayer) Step By Step in English & Arabic Text. It is compulsory for all Muslims to make effort for understanding the meanings of recitation words in Namaz as it will help us to concentrate much better for getting benefits perfectly as though we see Allah in front of us or he sees us standing in front of him because during Salat, Muslims meet their God directly. U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima ) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod. Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase. abdest), zatim odlučiti zanijjetiti u srcu ili riječima, te okrenuti se prema Kibli. Muškarci su dužni proučiti i Ikamet. Početak namaza. Svaki namaz počinje početnim tekbirom, kada vjernik podiže ispružene ruke u predjelu između ramena i ušiju i izgovara riječi Allahu ekber. Jedan dio muslimanske uleme (učenjaka) smatra da postoji razlika između muškog i ženskog načina obavljanja namaza pa preporučuje da muškarci dižu ruke u visini ušiju, a žene u visini ramena, dok.

Učenje sure u namazu nakon fatihe - Dr

 1. Policajac predvodi zatvorenike u namazu (Indonezija)Šta god radio, obavljaj namaz jer ako budeš iskren u tome, namaz će te odvratiti od loših djela ! Najveća greška koju čine neki jeste da ostave namaz jer ne ide sa haramom svakako ali kako ćeš se isčupati osim sa namazom ?! Objavljuje N-UM.com u Petak, 4. rujna 2020
 2. Redoslijed zavisno složenih rečenica u kojem je na prvome mjestu zavisna surečenica nazivamo: a) uobičajeni b) umetnuta c) inverzija 3. Rečenica: Vjerovanja ljudi mijenjala su se tijekom povijesti. je: a) složena b) jednostavna 4. Sljedeće rečenice preoblikuj u jednostavne: a) Dobri smo da bolji ne možemo biti
 3. Sura koju najmanje sedamnaest puta (ako klanjaš samo farzove) učiš, ona zaslužuje da se nauči njeno tumačenje (tefsir). Zašto:... - Zato što je ona najbolja sura u Kur'anu - Zato što ona sadrži suštinu Kur'ana i vjere islama - Zato što po većini učenjaka namaz bez nje nije valja
 4. El-Ihlas, poznata i kao Et-Tevhid, jeste 112. sura u Kur'anu. Ona je kratka deklaracija tevhida i sastoji se od 4 ajeta. Postoje razilaženja oko toga da li je ova sura mekanska ili medinska. Izgleda da je ovo prvo verovatnije, naročito zbog toga što se čini da je Bilal aludirao na nju govoreći Ehad! Ehad! kad ga je njegov okrutni vlasnik mučio. Prenosi se od Ubejja ibn Ka'ba da je objavljena nakon što su mnogobošci zatražili: O, Muhamede! Reci nam rodoslov tvoga.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini - Redoslijed

MEKTEB DŽEMATA POTO Jan 18, 2018 - Pitanje: Es-Selamu alejkum. Jedne prilike sam bio imam u jednom džematu na insistiranje samih džematlija Izdavački centar Islamske zajednice u BiH El-Kalem. Gazi Husrev-begova 56a 71000 Sarajevo, BiH tel: +387 33 532 255 mail: info@elkalem.b

Kako se klanja pet dnevnih namaza Džemat Oberhause

Treba li paziti na redosljed sura u Kur'anu prilikom

 1. Allah, subhanehu ve teala, je u svojoj Knjizi kazao: U mjesecu ramazanu pocelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima, jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.7 Iz hadisa koji prenosi Ahmed bin Hanbel od Vaila bin Eska'a da se razumjeti da se specificnost ramazana ogleda, pored ostalog, i u tome što su i neke druge relevantne objave objavljene u mjesecu ramazanu
 2. namaz, neophodno je da se memorišu i neke sure i dove od kojih se namaz sastoji. Za učenje osnovnih dova i sura neophodnih za obavljanje namaza bi se trebalo obratiti imamu ili nekoj drugoj osobi koja zna pravilno izgovarati ove sure i dove. On se može naučiti i na posebnim kursevima za učenje Kur'ani kerima. U svakom slučaju znati učiti Kur'an i tome podučavati svoju djecu dužnost je.
 3. u, i to u 12:00 sati po zimskom ili u 13:00 sati po ljetnom računanju vremena

Na Mi'radžu je Poslaniku objavljen propis o namazu koji je, prema njegovim riječima, Miradž (duhovno uzdignuće) muslimana, a objavljena su mu i tri posljednja ajeta sure El-Bekare. Nije precizno zabilježeno kada je bila noć Israa i Mi'radža. Sigurno je da je bila prije Hidžre, bez daljnjeg preciziranja, ali je pretpostavka da je to 26. noći mjeseca redžeba Odlazi na teraviju, pokušaj da prisustvuješ noćnom namazu ili teravih namazu, pa onda pojačaj svoj namaz u zadnjih deset noći kada je i lejletul kadr. Jer svaki obavljeni namaz koji nije farz ili stroga naredba, bilo koji sunnet ili sun sunet imat ćeš nagradu kao da si obavio/la FARZ a za farz koji se obavi u ramazanu je nagrada kao da klanjaš 70 namaza mimo ramazna. Dakle ogromna je. Džuma namaz je sedmični namaz koji su muslimani-muškarci obavezni klanjati petkom u podnevsko vrijeme umjesto podne namaza. Džumu-namaz mogu klanjati i žene ali nisu obavezne. Prije nego što pređemo na način klanjanja džume-namaza vidjećemo kolika je važnost džume-namaza. Uzvišeni Allah dž.š. je u najstrožoj formi (farz) naredio muslimanima da klanjaju džumu-namaz. On u.

redoslijed čitanja Redoslijed čitanja zdesna ulijevo redoslijed događaja redoslijed kruženja redoslijed odašiljanja bita redoslijed p razvod nj e redoslijed prijenosa bita redoslijed razvrstavanja redom za engleski hrvatski - engleski rječnik. redom prijevodi redom Dodati . consecutive adjective noun adverb. Referentni podaci navode se redom za svaki sjedeći položaj. Reference data are. U drugoj predaji koju bilježe Buhari, Muslim i imami Ahmed, Allahov Poslanik, a.s., podučava ashabe da na namazu, nakon Ettehijjatu, a prije predaje selame, uče salavat sa sličnim sadržajem. To je onaj salavat koji mi i učimo u namazu i koji se nalazi u svim našim ilmihalima i knjigama fikha U hadisu stoji da je Hizam upitao Aišu, r.a., o Poslanikovom, s.a.v.s., noćnom namazu, pa ga je ona upitala: Jesi li čitao suru el-Muzemmil? On je odgovorio da jeste, a ona reče: Na početku ove sure je Uzvišeni Allah propisao Poslaniku obavljanje noćnog namaza i on ga je sa svojim ashabima obavljao punu godinu dana, da bi Allah tek nakon 12 mjeseci objavio kraj ove sure u kojem. Nedžad Branković politički je veteran SDA. Trenutno Branković obavlja dužnost zamjenika ministra prometa i komunikacija u Vijeću ministara BiH. No, ono što je zanimljivo jeste da je Branković obavljao i dužnost premijera Federacije BiH od 2007. d

 • Www.letternet.de brieffreunde.
 • Apple Pencil Druckempfindlichkeit ausschalten.
 • Salomon Wanderbekleidung.
 • PS4 Spiele sharen wie oft.
 • Rotwild RX 2018.
 • Inhaltsstoffe richtig lesen Kosmetik.
 • Sometimes Kelly Family Übersetzung.
 • Einsiedler Ofeturli.
 • UMSTÜRZLERISCH 9 Buchstaben.
 • Krafttier Flamingo.
 • Schinken Fett gelb.
 • Aachen Vulkankrater.
 • San Francisco Bakery delivery.
 • Michelin crossclimate 225/55 r17.
 • Als Rentner in Gambia leben.
 • NICI Kissen Husky.
 • My Volvo Car.
 • Hiramekarei.
 • Fahrradverleih Trassenheide.
 • Mützen schweiz.
 • Wohnungsbaugenossenschaft Berlin Neukölln.
 • Bürgerhaus Ibbenbüren Corona.
 • Brenner Basistunnel.
 • 3 Kinder Erfahrungen.
 • Annex 1 Wikipedia.
 • Gewerbeanmeldung Potsdam.
 • Gefäßchirurgie Hagen Haspe.
 • Kennzeichen Vorschau.
 • 10 nichtständige Mitglieder der UNO.
 • GPX Editor manual.
 • Euripides Iphigenie in Aulis Uebersetzung.
 • Total Uninstall Pro.
 • Geschenk für Freundin die zur Kur fährt.
 • Mainpost Login.
 • Schmitt trigger 24v.
 • Warframe stats.
 • 1 Korinther 13 13.
 • SaltyWay Surfcamp Klettercamp Portugal.
 • Fraktur Schrift Word.
 • Gira Jalousietaster.
 • Action Cam mieten.